Κυριακή 28 Απριλίου 2019

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

     Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, «εν τάφω σωματικώς», «θανάτω θάνατον επάτησε» και «εν  Άδη μετά ψυχής ως Θεός», κατέλυσε το ζοφώδες κράτος του τυράννου εχθρού!!! Ως εκ τούτου, τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει και τα κάτω τοις άνω συμπανηγυρίζει!!! «Μόνος στενάζει του σκότους ο προστάτης»…!
     Ιδία δε, το των ανθρώπων γένος αίνον επινίκειον και ευχαριστήριον αναμέλπει τω Παναγάθω και Πανοικτίρμονι Θεώ, Ός «Αγάπη εστίν», επί τη ανεκδιηγήτω Aυτού δωρεά!!! Όθεν καγώ ο αμαρτωλός, ταπεινώς και ευγνωμόνως, αναξίοις χείλεσιν αλλ’ εκ μέσης καρδίας, υποψελλίζω τω Πλάστη και Πανευεργέτη μου:
     «Ω Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μου, ο δι’εμέ εν τω Σταυρώ Καθηλωθείς και εκουσίως τω θανάτω και τη ταφή Παραδοθείς και τη τρίτη ημέρα εκ των νεκρών Αναστάς, δέχθητι τα πτωχά ευχαριστιακά δάκρυά μου, ως το της χήρας δίλεπτον... Σοί Μόνω αμαρτάνω, αλλά και Σοί Μόνω προσπίπτω, τω Φιλοστόργω μου Πατρί!!! Ελέησόν με!!!».


ΚΑΛΟΝ ΠΑΣΧΑ!!!  
                                                                                                                π.Α.Γ.Π.