Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.


 ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ, ΣΩΖΩΝ ΗΜΑΣ!!!


Η Κυρία Θεοτόκος, ταπεινώς αποδεχθείσα την Θείαν Πρόσκλησιν, κατέστη ο πολυτίμητος και πανίερος θάλαμος του Αχωρήτου, η όντως Βασιλομήτωρ και η Παντάνασσα της τε αοράτου και ορατής κτίσεως!
        Τα υπερκείμενα πάσης επουρανίου ή επιγείου λογικής, βεβαίως, ευεργετικά αποτελέσματα “του απ’ αιώνος απόκρυφου μυστηρίου” της Θείας Ενανθρωπήσεως, εκτείνονται εις τον τετραπέρατον κόσμον (κατά τον τύπον του Τιμίου Σταυρού), κατ’ εξοχήν δε και πρωτίστως εις το γένος των βροτών!
        Ημείς, λοιπόν, οι απείρως και “υπερεκπερισσού ων αιτούμεθα ή νοούμεν” ελεηθέντες, καλούμεθα εμπράκτως, ευγνωμόνως και “δι’ υπομονής (να) τρέχωμεν τον προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως Αρχηγόν και Τελειωτήν Ιησούν”!
        Το επουράνιον, άφθιτον και αιώνιον βραβείον και η άφατος δωρεά τότε, της Θείας Συγκαταβάσεως, θα είναι, να καταστώμεν “κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού”!!
        Χριστός Ετέχθη, Σώζων ημάς!!
π.Α.Γ.Π.