Τρίτη 26 Μαΐου 2020

«ΦΟΒΗΘΗΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ» (Αποκάλυψις. ΙΔ’,7)!!!

«Φόβος του Θεού σημαίνει αυξημένη ευλάβεια! 
Αυξημένη ευλάβεια σημαίνει συνεσταλμένος φόβος»!!

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας (11ο αι. μ.Χ.).

Πράγματι, ο φόβος του Θεού δεν είναι ούτε τρομοκρατία ούτε δουλεία.
Ο φόβος του Θεού, είναι το δέος που οφείλει να αισθάνεται η κάθε ψυχή απέναντι εις  τον Δημιουργόν των πάντων, ο Οποίος «εν τη Δρακί την πάσαν έχει κτίσιν»!!!
   Αυτός, ο υγιής φόβος, ζωογονεί την καρδιά και, όταν είναι ειλικρινής και ταπεινός, σιγά-σιγά μεταποιείται σε πραγματική αγάπη προς τον Θεόν.
    «Η τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον» (Α’ Ιωάννου Δ’18)