Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

«ΜΗ ΑΙΣΧΥΝΘΩΜΕΝ ΑΠ᾿ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΥΤΟΥ» (Α’Ιωάνν.Β’28’)!!!

 

«Όταν μίαν ημέραν παρουσιασθώμεν ενώπιον των προγόνων μας, να μη αισχυνθώμεν δι’ αυτούς, ούτε εκείνοι να αισχυνθούν δι’ ημάς»!!

 Πατριάρχης Σερβίας Παύλος (1914-2009)