Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

«ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΡΧΕΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕ» (Μαρκ.Ι’14’)!!!

Ο Παπαδιαμάντης αναφέρεται, ονομαστικά μάλιστα, σ’ ένα από τα μνημειώδη κείμενά του («Στα Τραγούδια του Θεού»), στον Παπα-Νικόλα τον Πλανά.

Γράφει ο Παπαδιαμάντης ότι, η μικρή Κούλα πέθανε και οι ψάλτες μαζί με τους ιερείς έψαλλαν το, «Δεύτε τελευταίον ασπασμόν» και συνεχίζει λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μόνος ο παπα-Νικόλας από τον Άη-Γιάννη του Αγρού, ο Ναξιώτης, εφαίνετο ότι έπιανε χωριστήν Ακολουθίαν, εμουρμούριζε μέσα του, και τα όμματά του εφαίνοντο δακρυσμένα.

“Τι μουρμουρίζεις παπά;”, του είπα, από το όπισθεν του στασιδίου, όπου είχεν ακουμβήσει.

“Λέγω την Ακολουθίαν των νηπίων μέσα μου”, είπεν ο παπα-Νικόλας. 

Εις αυτό το άκακον παιδίον, αρμόζει η Ακολουθία των νηπίων»!!