Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Ο ΠΑΤΗΡ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΓΙΟΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ ΑΙΓΙΝΗΣ!!

 

        1. <<Τον Άγιο Νεκτάριο, τον είχα Πνευματικό πατέρα, όταν ήμουν λαϊκός νέος, αλλά και όταν έγινα Μοναχός και Ιερομόναχος, και είχα ευεργετηθή υπ’ αυτού και οδηγηθή εις την πνευματική και μοναχική πολιτεία. Και από ανίατη ασθένεια, την οποία οι ιατροί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν, εκείνος με εθεράπευσε· και από κίνδυνο θανάτου, τον οποίον ο ανθρωποκτόνος διάβολος επεχείρησε να μου προξενήση, με έσωσε και πολυτρόπως με ωφέλησε>>!

        2. Το 1910, επιστρέφοντας ο πατήρ Φιλόθεος από προσκύνημα στο Άγιον Όρος, επισκέφθηκε κατά τα τέλη Αυγούστου στην Αίγινα τον πνευματικό του διδάσκαλο και πατέρα, και σημείωσε τα εξής:
        <<Αφού καθήσαμε, άρχισε να με καθοδηγεί στον δρόμο της αρετής, στην κατόρθωση των εντολών του Κυρίου. Τον ερώτησα:
        «Πώς θα μπορέσω, Πάτερ, να απαλλαγώ από την θεομίσητη υπερηφάνεια;».
        Και εκείνος με αγάπη και ταπείνωση, μου απήντησε:
        «Οι Άγιοι Πατέρες ημών λέγουν ότι, κάθε αμαρτία νικάται με την αντίστοιχη ενάντια αρετή. Ο φθόνος με την αγάπη, η υπερηφάνεια με την ταπείνωση, η φιλαργυρία με την ακτημοσύνη, η πλεονεξία και η ασπλαγχνία με την ελεημοσύνη και ευσπλαγχνία, η αμέλεια με την επιμέλεια, η γαστριμαργία και κοιλιοδουλεία με την νηστεία και εγκράτεια, η πολυλογία με τη σιωπή, η κατάκρισις με την αυτομεμψία..., και εν γένει κάθε κακία νικάται με κάθε αρετή, ως λέγει και ο προφήτης Δαβίδ: “Έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν”!! Εάν θέλης, να απαλλαγής και εσύ και εγώ και όλοι οι Χριστιανοί από την αμαρτία της υπερηφάνειας, την μάνα και γεννήτρια όλων των αμαρτιών και πρόξενον όλων των κακών, θα απαλλαγούμε διά της ταπεινοφροσύνης!»!!!>>.

        3. <<Όταν χειροτονήθηκα διάκονος και ιερεύς ήλθα στην Αίγινα, όπου ζούσε ο πνευματικός μου πατήρ, ο Άγιος Νεκτάριος, και του εζήτησα να με ευχηθή, να με ευλογήση και να μου δώση τις αναγκαίες συμβουλές. Πάντοτε το ενθυμούμαι και δεν το λησμονώ! Πρώτον, έβγαλε τον ξύλινον Σταυρόν, που είχε πάντοτε μαζί του, και με σταύρωνε· κατόπιν σήκωσε την δεξιά Του και με ευλόγησε λέγοντας:
        «Να είσαι εσαεί φιλόθεος και ταπεινός. Αυτές τις δύο συμβουλές και εγώ σου δίδω· να είσαι σε όλη σου την ζωή φίλος του Θεού, να αγαπάς τον Θεόν και να είσαι ταπεινός!»!!>>

        4. Στον θεραπευθέντα θαυματουργικώς τετραπληγικό Σταύρο Καλκανδή, στις 24 Αυγούστου 1979, έγραψε ο πατήρ Φιλόθεος:
        <<Εζήτησα διά προσευχής ενίσχυσιν από τον Ουράνιον Πατέρα και Θεόν, διά να έλθω εις την τελετήν των εγκαινίων του πανσέπτου Ναού του Αγίου Νεκταρίου, τον οποίον ωκοδομήσατε εις την ιδιαιτέραν πατρίδα σας Νεάπολιν της Μονεμβασίας, διά την θαυματουργικήν θεραπείαν της παραλύσεως, την οποίαν ο Άγιος Νεκτάριος σας εχάρισεν! Αλλά από τον Ουράνιον Πατέρα έλαβον απάντησιν, «ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β’ Κορινθ.ΙΒ’9’)!!! Κατέφυγον εις τον Πνευματικόν μου Πατέρα, Άγιον Νεκτάριον, και έλαβον την ιδίαν απάντησιν, ότι: «Και εις εμέ η δύναμις του Θεού εν ασθενεία ετελειώθη, και εις πάντας τους δούλους Του. Μη ζήτει περισσότερον. Υπακοή Φιλόθεε!»!!
        Τούτου ένεκεν, αναγκάζομαι να σας πληροφορήσω, να μη στείλετε ελικόπτερον να με μεταφέρη. Θα παρακολουθήσω την τελετήν νοερώς· ει και απών τω σώματι θα είμαι παρών τω πνεύματι...>>.

        5. "Εγώ ο ελάχιστος και αμαρτωλός δεν έχω ιδική μου γνώμη. Ακολουθώ την γνώμη του Ουρανίου μας Πατρός, ο Οποίος τους Αγίους Αυτού εθαυμάστωσε: «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» (Ψαλμ.ΞΖ’36’)!!!
        Τον Άγιο Νεκτάριο, Πρώτος ο Θεός τον ανέδειξε Άγιον και ύστερα οι άνθρωποι, βλέποντες και ακούοντες τα θαυμάσιά Του!! Τον έκαμε Άγιον γιά την ολόψυχη και ολοκάρδια αγάπη που είχε προς τον Θεόν, την θερμή πίστη και την μεγάλη του ταπείνωση. Εγώ, ως πνευματικόν Του τέκνον, που τον παρακολουθούσα και στην Αθήνα και περισσότερο στην Αίγινα στο κελλί του και στην Εκκλησία, ασπαζόταν τις Άγιες εικόνες γονατιστός, μερικές φορές προύμητα, πάντοτε όμως με δάκρυα! Πώς τολμούν οι πάντολμοι συκοφάντες και ψευτοκατήγοροι και τον κατηγορούν ως εικονομάχον… Ας εμφραγούν τα απύλωτα αυτών στόματα. Ας αισχυνθούν και ας εντραπούν. Ο Άγιος Νεκτάριος, επειδή εδόξασε τον Θεόν εις την γη, ο Θεός τον εδόξασε και στην γη, σε όλη την Οικουμένη και στον Ουρανό! Τους δε υπερηφάνους, φθονερούς και συκοφάντες Του, η Εκκλησία εστιγμάτισε και ο Θεός θα τους παραπέμψη εις το αιώνιον πυρ, εάν δεν μετανοήσουν. Ας ευχηθούμε να τους δώση ο Θεός καλή και αληθινή μετάνοια. Αυτή είναι η γνώμη μου και αυτήν να ασπασθήτε, γιά να έχετε και τον Άγιο Νεκτάριο βοηθό και μεσίτη προς τον Θεόν!"!!

Πηγή: «Εκδήλωση Μνήμης γιά τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο» Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη.