Κυριακή 24 Απριλίου 2022

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2022!!

 

Η Απειροσθενής Αγάπη του Επουρανίου Πατρός, εχαρίσατο ημίν ως Αδελφόν και Σωτήρα, τον Μονογενή Αυτού Υιόν!!!

 

Η τοιαύτη ακατάληπτος Θεία Δωρεά, «ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη» (Ἰγνάτιος, «Προς Εφεσίους» 19΄1΄), διά της Υπερφυούς Συλλήψεως του Θεανθρώπου, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αειπαρθένου, και ωλοκληρώθη, διά της επί του Τιμίου Σταυρού Άκρας Ταπεινώσεως!!!


Η Πάναγνος Μήτηρ, ολοκαρδίως παρεδόθη, διά του πλήρους αυταπαρνήσεως λόγου, «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου»!!! (Λουκ. Α΄38΄), εις την Θείαν Βουλήν, και Ο εξ Αυτής Σαρκωθείς Ενυπόστατος Υιός και Λόγος του Θεού, εκουσίως υποτάσσει το θέλημα της τελείας ανθρωπίνης φύσεως Αυτού, διά της συγκλονιστικής και υποτακτικής συγκαταθέσεως, «πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ»!!! (Ματθ. ΚΣΤ΄39΄), εις το Θείον Θέλημα, «μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ Σταυροῦ» (Φιλιππ.Β΄8΄)!!!

Ούτω πως, η Σοφία του Θεού, εκάθησεν εν τω Υπερουσίω Θρόνω την Ανθρωπίνην Φύσιν (εν τω Προσώπω του Κυρίου Ιησού) και κατέστησεν ημάς μετόχους Ζωής Αιωνίου!!!

Όθεν, ευγνωμόνως αναφωνούμεν το:

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!!!

 

 

  π.Α.Γ.Π.