Τρίτη 15 Αυγούστου 2023

ΕΟΡΤΙΟΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ, 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023!!

 

H Μήτηρ του Θεού ημών, μετέστη εις Ουρανούς, αλλ’ ουκ απέστη αφ’ ημών!!!

Κυοφορήσασα εκ Πνεύματος Αγίου και Τέξασα τον Λυτρωτήν και Φιλάνθρωπον Κύριον, κατέστη συγχρόνως, η Παντάνασσα Μήτηρ της αγάπης και της υπομονής, δι’ άπαν το γένος των βροτών, ιδία δε ημών των Χριστιανών!!

Αγαπά και παντοιοτρόπως ενισχύει, τους εσαεί αγωνιζομένους πιστούς, όπως λάβωσι «τόν τής δικαιοσύνης στέφανον» (Β' Τιμοθ.Δ'8')!!!

Αγαπά και προφθάνει σωστικώς, τους εν τη αγρία θαλάσση των πειρασμικών συμφορών και θλίψεων καταποντουμένους, αλλ' εις Αυτήν προσβλέποντας!!

Αγαπά, συγχωρεί και αναμένει την μετάνοιαν, των πολυειδώς αμαρτανόντων, έτι δε και των αναισχύντως υβριζόντων και βλασφημούντων τον Θείον Υιόν Αυτής και την Ιδίαν!!

Έτι πλέον, αγαπά και υπομένει μητρικώς, τους ενσυνειδήτως στρεφομένους και μανικώς αντιπαρατιθεμένους κατά του Κυρίου και Θεανθρώπου Τόκου Αυτής!!

Τέλος, καλεί πάντας ημάς, ως πιστά τέκνα Αυτής, αυτήν την τελείαν Αγάπην να μιμηθώμεν!!!

 

π.Α.Γ.Π.