Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!!!


 

«Επρόσταξεν ο Θεός και έγιναν επτά ημέραι! Πρώτην έκαμε την Κυριακήν και την εκράτησε διά Λόγου Του! Και τας άλλας έξ ημέρας τας  εχάρισεν  εις  ημάς να εργαζώμεθα διά τα ψεύτικα ταύτα, τα γήϊνα. Και την Κυριακήν να σχολάζωμεν και να πηγαίνωμεν εις τας Εκκλησίας μας να δοξάζωμεν τον Θεόν μας, να ιστάμεθα με ευλάβειαν, να ακούωμεν το Άγιον Ευαγγέλιον και τα λοιπά βιβλία της Εκκλησίας  μας!»!!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός