Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ!!!


    Μία ευλογημένη Χριστιανική οικογένεια διδάσκει, πώς η στέρησις της βασιλικής αισθήσεως της μικράς θυγατρός των Λουκίας, μετατρέπεται θαυματουργικώς, με την Χάριν του Θεού, εις πλούτον πνευματικόν και σπάνιον προτέρημα!!

    Είναι δυνατόν, κάποιος να το παρακολουθήση και να μη συγκινηθή μέχρι δακρύων(!!), και συγχρόνως, να μη δοξολογήση τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν;;