Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

Ο ΙΕΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ!!!

 <<Διατί Εβαπτίσθη ο Κύριος;

-Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εβαπτίσθη, «ουχ ως Αυτός χρήζων καθάρσεως, αλλά τήν εμήν οικειούμενος κάθαρσιν»!

-Διά να συντρίψη τας κεφαλάς των νοητών δρακόντων (δαιμόνων) εντός τού ύδατος, διότι οι δαίμονες μετά την πτώσιν του Αδάμ, έχουν κατακλύσει την φύσιν. Ο Χριστός με την βάπτισίν Του, τους διώχνει από παντού!

-Διά να πνίξη την αμαρτία και  όλον  τον  παλαιόν (αμαρτήσαντα) Αδάμ μέσα  εις το ύδωρ του Χριστιανικού βαπτίσματος!

-Διά να αγιάση τον Άγιον Ιωάννην τον Πρόδρομον!

-Διά να εκπληρώση τον Νόμον και με το βάπτισμα Του!

-Διά να αποκαλύψη εις τους ανθρώπους, το Μυστήριον της Αγίας Τριάδος!

-Διά να γίνη δι’ ημάς τύπος και υπογραμμός εις όλα, επομένως και εις το βάπτισμα!>>!!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (7ος αιώνας μ.Χ.)