Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ!!!


 

«Την αυταπάρνησι και την αυτοθυσία αυτής της γυναικός, τα έχω συναντήσει μόνο στα συναξάρια των Αγίων...»!!

Αείμνηστος γ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

 

«...Αν ο πατήρ Επιφάνιος έγινε κληρικός οφείλεται πρώτα εις την κλήσιν και εις τον φωτισμόν του Κυρίου! Αλλά εις την κλήσιν και εις τον φωτισμόν του Κυρίου, τον οποίον έλαβε χάρις και στις πολλές προσευχές και εις τον πολύ πόνον της δούλης του Θεού Αλεξάνδρας! Ξέρω ακόμα, ότι η κεκοιμημένη δούλη του Θεού Αλεξάνδρα υπήρξε γιά τον πατέρα Επιφάνιο κάτι πολύ περισσότερον από “μητέρα” σαρκική! Κάτι πολύ περισσότερον θα έλεγα και από πνευματικός πατέρας! Αν έλεγα ότι: “Ό,τι υπήρξε η Αγία Μακρίνα γιά τον Μέγαν Άγιον Βασίλειον, υπήρξε η δούλη του Θεού Αλεξάνδρα γιά τον πατέρα Επιφάνιο”, δεν θα έπεφτα έξω! Γι’ αυτό ακριβώς είπα εις την αρχήν, ότι αν ο Θεός θελήση να απογράψη τα καλά έργα, την καρποφορίαν των κόπων και των προσευχών της δούλης Του Αλεξάνδρας, θα απέγραφε εις το ενεργητικόν της, όλα όσα έχει κάμει ο πατήρ Επιφάνιος και συγχρόνως θα απέγραφε εις το ενεργητικόν της και τον ίδιο τον πατέρα Επιφάνιον...»!!

Απόσπασμα της επικηδείου ομιλίας του (νυν μακαριστού) Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως κ. κ. Μελετίου (ενώπιον του σκηνώματος της Γεροντίσσης Αλεξάνδρας), ο οποίος υπήρξε γιά πολλά έτη και πνευματικός της.

 

«... Δεν έχω γνωρίσει στη ζωή μου ευφυεστέρα γυναίκα...»!!

+Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης.

 

«...Αξίζει να είπωμεν ότι η αγία αύτη ύπαρξις, πάσχουσα εκ βρεφικής ηλικίας από την βαρυτάτην νόσον της πολιομυελίτιδος και ούσα σχεδόν παράλυτος εις τα κάτω άκρα, αφιέρωσε την ζωήν Της εις τον πατέρα Επιφάνιον και το έργον Του, ώστε δεν είνε υπερβολή να είπω ότι, χωρίς αυτήν, το συντελεσθέν έργον θα ήτο αδύνατον να πραγματοποιηθή...»!!

Πνευματικό τέκνο π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου.

 

«...Εις το χρυσόδετον βιβλίον με τον τίτλο: “Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος”, ο υπότιτλος θα αναφέρη το όνομα Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου…»!!

Πνευματικό τέκνο π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου.