Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

Ο ΑΝΕΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΝΕΡΓΩΝ!!!

 

Ευρισκόμενος πρό τινων ετών εν Αθήναις, εκλήθη (ο π.Ιωήλ Γιαννακόπουλος) εις φιλικήν σύσκεψιν μετ’ άλλων φιλομονάχων Κληρικών. Η σύσκεψις είχεν ως θέμα τον Μοναχικόν Bίον. Μετά το πέρας αυτής, λέγει είς των παρισταμένων:

«Να βγάλωμε μία αναμνηστική φωτογραφία;;».

«Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον!», απαντά χαριτολογών (ο π.Ιωήλ) και απέρχεται.

Εκ των υστέρων ερωτάται υπό τινος φίλου:

«Και ήταν κακό να βγάλετε μία φωτογραφία όλοι μαζί;»

(Και ο πατήρ Ιωήλ απήντησεν:)

«Πάψε, καϋμένε!

Η φωτογραφία προωρίζετο διά δημοσίευσιν. Πήγαμε να συζητήσωμεν διά τον Μοναχισμόν, που σημαίνει αφάνεια και σιωπή, και μείς ευρήκαμε ευκαιρία, να αυτοδιαφημισθούμε εις τας Εφημερίδας;;»!!

 

Πηγή:

ΙΣΤ’. Αφάνεια και σιωπή

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.