Σάββατο 23 Απριλίου 2022

ΤΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ!!


 

«Μόνον την μετάνοιαν του ανθρώπου, εάν λάβη εις χείρας Του ο Φιλάνθρωπος,

όλα τα άλλα γνωρίζει Αυτός να οικονομή, πανσόφως εις σωτηρίαν!

Ο Ελεήμων Θεός, αιτίαν γυρεύει και αφορμήν διά να σώση ψυχήν!»!!

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής