Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ!!!


«Σύ μου σκέπη εἶ καὶ ῥύστις, Σύ μου εἶ παραμυθία!  

Σὺ ἀντίληψίς μου πέλεις, Σὺ ἐλπὶς καὶ προστασία!

 Σὺ ἐνίσχυσόν με, Κόρη, ἐν τῇ πάλῃ, ἐν σταδίῳ! 

 Σύ μου εἶ, Παρθενομῆτορ, καύχημά μου ἐν τῷ βίῳ!

Σύ με δεῖξον νικηφόρον, Σύ με δεῖξον στεφανίτην!»!!

 

Πηγή: «Κεκραγάριον» Αγίου Νεκταρίου.