Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ!!!

 
«Ζώμεν εις εποχήν, κατά την οποίαν, αποδεδειγμένως πλέον, πάσαι αι ηθικαί αξίαι και αυτοί οι ιερώτεροι και αγιώτεροι θεσμοί εξέπεσαν, έστω δε και αν δεν έχασαν παντελώς και εν πολλοίς την αξίαν των, ασφαλώς απώλεσαν διά παντός και αυτόν τον τυπικόν σεβασμόν. 
 
Άγριοι άνεμοι από βορρά και δυσμών, έτι δε και από των νέων Χωρών, τείνουν να εκριζώσουν και αυτά τα αιωνόβια δένδρα, οία είναι η οικογένεια και η θρησκεία.

Τίς τώρα θα αναχαιτίση το ακατάσχετον τούτο κακόν, το οποίον παρασύρει τα πάντα εις τον μηδενισμόν;;;»!!!
 

Άγιος Γερβάσιος ο Παρασκευόπουλος (1877-1964)